Western-Ukrainian winter-camp Sokarate

[:en]From 10 to 12 January 2017. Brody, Lviv region held a Western Ukrainian camp winter Sokarate.
This camp was attended by teams from the cities: Brody, Lviv, Radivilov. The total number of participants 70 athletes. A special feature of this school was that the workouts were young instructors.
The camp was the exchange of experiences and best practices of trainings on various topics and preparation of teams for competition at various levels.
In the framework of the winter school held a Cup Branch in Western Ukraine Sokarate, division of Knockdown Kumite section of Kata among children, juniors and young women.
The organizer Shihan Igor Sosnowski 5th Dan.
Osu![:pl]Od 10 do 12 stycznia 2017 r. Brodach Lwowskiej woj. odbył się Zachodnio-Ukraiński obóz zimowy Sokarate.
W tym obozie wzięło udział drużyny z miast: Brody, Lwów, Radyvilow. Łączna liczba uczestników 70 zawodników.
Cechą tej szkoły było to, że treningi prowadzili młodzi instruktorzy. W obozie była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk prowadzenia treningów na różne tematy i przygotowanie drużyn do zawodów, różnych poziomów.
W ramach zimowej szkoły odbył się mistrzostwa Brancha Zachodniej Ukrainy Сокаратэ, dywizja Knockdown-Kumite w dziale kata wśród dzieci, juniorów i młodych kobiet.
Organizator Shihan Igor Sosnowski 5th dan.
Osu![:ru]С 10 по 12 января 2017 года в г. Броды Львовской обл. состоялся Западноукраинская зимняя школа Сокаратэ.
В этой школе приняли участие команды городов: Броды, Львов, Радывилов.Общее количество участников 70 спортсменов. Особенностью этой школы было то, что тренировки проводили молодые инструктора. На лицо был обмен опытом и методикой проведения тренировок по разным тематикам и подготовки команд к соревнованиям различных уровней.
В рамках проведения зимней школы был проведен чемпионат Бранча Западной Украины Сокаратэ, дивизион Нокдаун-Кумитэ в разделе ката среди детей, юниоров и девушек.
Организатор Шихан Игорь Сосновский 5й дан.
Осу![:]

Share link: