The Sokarate instructors meeting in Odessa

[:pl]Odessa-Sokarate (3)

27 kwietnia 2016г. w Odessie odby?o si? spotkanie instruktor?w Sokarate Mi?dzyregionalnej Federaciji Full-Contact Karate. Spotkanie poprowadzi? Shihan Andrzej Rekunov, prezes ?wiatowej Organizacji Sokarate.
Na spotkaniu omawiano szereg pyta? dotycz?cych rozwoju i promocji Sokarate w Odessie i okolicy.
W ko?cu, zosta?y okre?lone priorytety i postawione cele do realizacji planu rozwoju Sokarate w Po?udniowej Palmyra.

Odessa-Sokarate (2) Odessa-Sokarate (1) Odessa-Sokarate (4)[:en]Odessa-Sokarate (3) 27 APR 2016. in Odessa was held the meeting of the Sokarate trainers of the Interregional Full-Contact Karate Federation.
The meeting was held by Shihan Andrii Rekunov, the President of the World Sokarate Organization.
The meeting discussed a number of issues relating to the development and promotion Sokarate in Odessa and region.
In the end, priorities were determined and goals set for the implementation of the development plan Sokarate in South Palmyra.
Osu!
Odessa-Sokarate (2) Odessa-Sokarate (1) Odessa-Sokarate (4)[:ru]Odessa-Sokarate (3)

27 апреля 2016г. в Одессе состоялось собрание инструкторов Сокаратэ Межрегиональной Федерации Фулл-Контакт Каратэ. Собрание возглавил Шихан Андрей Рекунов, президент Всемирной Организации Сокаратэ.
На собрании обсуждался ряд вопросов, касающихся развития и популяризации Сокаратэ в Одессе и области.
В итоге, были определены приоритеты и поставлены цели для реализации плана развития Сокаратэ в Южной Пальмире.

Odessa-Sokarate (2) Odessa-Sokarate (1) Odessa-Sokarate (4)[:]

Share link: