Sokarate Seminar in Izmail

[:pl]

20160910_20150310 wrze?nia w Izmaile odby?o si? seminarium Sokarate Full-Kontakt.
Seminarium poprowadzi? Shihan Andrzej Rekunov 7 dan, prezes ?wiatowej Organizacji Sokarate. Sama impreza zosta?a zorganizowana Wykonawczym Doradc? WSO, oficjalnym przedstawicielem WSO w Besarabii Shihanem Olegiem Shiljaewym 5 dan.
Celem seminarium by?o przygotowanie s?dzi?w do 1-go Mi?dzynarodowego Turnieju w Full-Contact Karate “SOKARATE GRAND PRIX 2016”, kt?ry odb?dzie si? w stolicy Besarabii m.Izmail.
W seminarium wzi??o udzia? 11 instruktor?w Sokarate Besarabii i ponad 60 zawodnik?w.
Na seminarium zosta?y szczeg??owo umieszczone s? g??wne akcenty w wersji Full-Contact Kumite, Light-Contact Kumite i Kumite Knockdown.
Podsumowuj?c seminarium, mo?na ?mia?o powiedzie?, ?e Besarabia jest gotowa do przeprowadzenia SOKARATE GRAND PRIX 2016.
Osu!

20160910_200135 20160910_185654 20160910_185719 20160910_185722 20160910_185820 20160910_190109 20160910_190133 20160910_190422 20160910_194139 20160910_194219 20160910_200121 20160910_200125

[:en]

20160910_201503On 10 September in Izmail held a seminar on Sokarate Full-Contact. The seminar was held by Shihan Andrii Rekunov 7th Dan, President of the World Sokarate Organization. The event was organized by the Executive Advisor to the WSO, Official Representative in Bessarabia Shihan Oleg Shilyaev 5th Dan.
The aim of the seminar was the training of the judiciary to the 1st Open International Tournament Full-Contact Karate SOKARATE GRAND PRIX 2016″, which will be held in the capital of Bessarabia, Izmail city.
The seminar was attended by 11 instructors Sokarate of Bessarabia and more than 60 athletes.
The seminar was arranged in detail the main emphasis for refereeing in versions of Full-Contact Kumite, light-Contact Kumite and Knockdown Kumite.
Summing up the seminar, it’s safe to say that Bessarabia is ready to host SOKRATE GRAND Prix 2016.
OSU!!!

20160910_200135 20160910_185654 20160910_185719 20160910_185722 20160910_185820 20160910_190109 20160910_190133 20160910_190422 20160910_194139 20160910_194219 20160910_200121 20160910_200125

[:ru]

20160910_20150310 сентября в Измаиле состоялся семинар по Сокаратэ Фулл-Контакт. Семинар провёл Шихан Андрей Рекунов 7-й дан, президент Всемирной Организации Сокаратэ. Само мероприятие было организовано Исполнительным Советником WSO, официальным представителем WSO в Бессарабии Шиханом Олегом Шиляевым 5-й дан.
Целью семинара была подготовка судейского корпуса к 1-му Международному Турниру по Фулл-Контакт Каратэ “СОКАРАТЭ ГРАН-ПРИ 2016”, который пройдет в столице Бессарабии г. Измаил.
В семинаре приняли участие 11 инструкторов Сокаратэ Бессарабии и более 60 спортсменов.
На семинаре были подробно расставлены основные акценты по судейству в версиях Фулл-Контакт Кумитэ, Лайт-Контакт Кумитэ и Нокдаун Кумитэ.
Подводя итоги семинара, можно с уверенностью сказать, что Бессарабия готова к проведению СОКАРАТЭ ГРАН-ПРИ 2016.
Осу!

20160910_200135 20160910_185654 20160910_185719 20160910_185722 20160910_185820 20160910_190109 20160910_190133 20160910_190422 20160910_194139 20160910_194219 20160910_200121 20160910_200125

[:]

Share link: