Sokarate Full Contact

[:pl]

sergei-tsoy-3rd-dan-sokarate
Serugei Tsoi, Sokarate Branch Chief

Filozofia zdrowego stylu ?ycia, sztuki walki, kt?ra zawiera w sobie gigantyczny spok?j, pewno?? siebie i d??enie do r?wnowagi umys?u i cia?a!

Sokarate Pe?ny Kontakt – to sztuka walki 21 wieku!

Sokarate – to pe?nokontaktowa sztuka walki z rzutami, d?wigniami, duszeniami i walk? w parterze, samoobrona dla dzieci i doros?ych, grupy samoobrony dla kobiet, grupy samoobrony dla os?b niepe?nosprawnych, indywidualne szkolenia.

Na naszych zaj?ciach mo?na nauczy? si? w kr?tkim czasie techniki uderze? i kopni??, b?l i metody uwolnienia si? od nich. Na treningach zwraca si? szczeg?ln? uwag? fizycznego i psychologicznego przygotowania, ?wicze? na rozw?j elastyczno?ci i wytrzyma?o?ci.

Sokarate – to wolno?? bitwy!
Sokarate – to prawdziwa walka w pe?nym kontakcie z jednym lub wieloma przeciwnikami!
Sokarate – to sztuka walki dla wszystkich, bez ogranicze? wieku i p?ci!

Treningi prowadz? wykwalifikowani instruktorzy z wieloletnim do?wiadczeniem w nauczaniu kontaktowego karate!

Sokarate – obro? si? sam![:en]

sergei-tsoy-3rd-dan-sokarate
Serugei Tsoi, Sokarate Branch Chief

The philosophy of healthy lifestyle, the Martial Art, carries a gigantic calmness, confidence and the desire to balance mind and body!

Sokarate Full Contact – it’s Martial Arts of the 21st century!

In the Sokarate Dojo’s will teach you in a short time the shock technique of hands and feet, techniques of throws, painful receptions and the release of them.

Sokarate is free fight!
Sokarate is the real full contact fighting with one or more opponents!
Sokarate – martial art to all, without restriction of age or gender!

Training is conducted by qualified instructors with more then years of teaching experience contact karate!

Sokarate – protect yourself!

[:ru]

sergei-tsoy-3rd-dan-sokarate
Serugei Tsoi, Sokarate Branch Chief

Философия здорового образа жизни, боевое искусство, несущее в себе исполинское спокойствие, уверенность в своих силах и стремление к балансу разума и тела!

Сокаратэ Фулл-Контакт – единоборство 21-го века!

На занятиях Сокаратэ вас обучат в короткий срок ударной технике рук и ног, технике бросков, болевых приёмов и освобождению из них.

Сокаратэ – это свобода боя!
Сокаратэ – это настоящий бой в полном контакте с одним или несколькими противниками!
Сокаратэ – единоборство для всех, без ограничения возраста и пола!

Тренировки проводят квалифицированные инструкторы, с многолетним опытом преподавания контактного каратэ!

Сокаратэ – защити себя сам!

[:]

Share link: