Yoga-Health-Sokarate

Under construction…

Shihan-Andrew-Rekunov-Body-Transformation-Sokarate-Yoga

Here are some reasons why Yoga is great for your Martial Arts.

How to find calm, relaxation and new strength?
How to compensate for the daily stress, pain, negative emotions to gain joy and energy of life?
Yoga – meditation in motion, this is the workout for you. It is a method of body work that shapes the figure and gives a sense of unity of the soul, body and mind. It teaches self-confidence, their capabilities and forces the body.
Taking consecutive positions (asanas) are strengthening muscle strength, joint flexibility, you gain peace, harmony and relaxation. Yoga removes headaches, tension and favorably affects the mind and psyche, is the ideal technique that supports metabolic processes and preventing physical and mental illness. Precision-made items energize the whole body, strengthen and relax muscles, joints start, maintain a healthy internal organs, as well as develop patience and learn perseverance. It is a form of activities suitable for people of all ages, regardless of physical condition, mental outlook and severity. Practicing assiduously learn to reign over his own breath, emotions and mind, which was the essence of yoga.
If you are interested in this form of the classes or other forms of activity please contact us or visit our clubs, participate in mock classes and ask for details.

Kilka powod?w, dla kt?rych joga jest ?wietny dla sztuk walki.

Jak znale?? wyciszenie,  relaks i nowe si?y?
Jak skompensowa? codzienny stres, b?l, negatywne emocje aby zyska? rado?? i energi? ?ycia?
Joga – medytacja w ruchu, to jest trening w?a?nie dla Ciebie. Jest metod? pracy z cia?em, kt?ra kszta?tuje sylwetk? oraz daje poczucie jedno?ci duszy, cia?a i umys?u. Uczy zaufania do siebie, swoich mo?liwo?ci a tak?e si? organizmu.
Wykonuj?c kolejne pozycje (asany) wzmacniasz si?? mi??ni, elastyczno?? staw?w, zyskujesz spok?j, harmoni? oraz wyciszenie. Joga usuwa b?le g?owy, napi?cia oraz korzystnie wp?ywa na umys? i psychik?, to idealna technika, kt?ra wspomaga procesy metaboliczne oraz zapobiega fizycznym i psychicznym chorobom. Precyzyjnie wykonywane pozycje energetyzuj? ca?e cia?o, wzmacniaj? i rozlu?niaj? mi??nie, uruchamiaj? stawy, utrzymuj? w zdrowiu narz?dy wewn?trzne, a tak?e rozwijaj? cierpliwo?? i ucz? wytrwa?o?ci. Jest to forma zaj?? odpowiednia dla os?b w ka?dym wieku, niezale?nie od kondycji fizycznej, psychicznej, ?wiatopogl?du i stopnia zaawansowania. Wytrwale ?wicz?c  nauczysz si? panowania nad w?asnym oddechem, emocjami oraz umys?em co w?a?nie stanowi istot? jogi.
Je?li jeste? zainteresowany t? form? zaj?? lub innymi formami aktywno?ci skontaktuj si? z nami, lub odwied? nasz kluby, we? udzia? w pr?bnych zaj?ciach i zapytaj o szczeg??y.

WSO, World Sokarate Organization, ????????, So-Karate, So Karate, Сокаратэ , Сокарате, ?wiatowa Organizacja Sokarate, Всемирная Организация Сокаратэ, Mi?dzynarodowa Organizacja, Mi?dzyregionalna Federacja Full-Contact Karate, Full Contact Karate w Polsce, Full Contact Karate  Polska, Shihan Andrzej Rekunov, Andrei Rekunov, Samoobrona dla kobiet, Samoobrona dla dzieci, karate dla dzieci, Pe?ny Kontakt Karate,  walki, Kyokushin Karate, samoobrona, ?wiatowa Organizacja Kumite, Mi?dzynarodowa Organizacja Karate, Karate Kyokushinkai, Kyokushin Karate, IKO, Sosai, mas Masutatsu Oyama, Polska, konkursy, zawody, walki bez regu?, mistrzostwa karate, katana, shihan, sensei, sempai, Japonia, Full Contact Karate, Self-defense for women, self-defense, World Kumite Organization, International Karate Organization, kyokushinkai karate, mas masutatsu oyama, Polska, katana, Shihan, sensei, sempai, Shihan Andrei Rekunov, yoga, fitness, karatebika, aerobika, welness, Japan, Сокаратэ, Сокарате, Со-Каратэ, Со Карате, Киокушин Каратэ, Межрегиональная Федерация Фулл-Контакт Каратэ, фулл-контакт каратэ, фул-контакт карате, каратист, Ояма Масутацу, кимоно, доги, каратэ ги, каратеги, татами, кумите, Самооборона для женщин, самооборона для детей, самозащита для взрослых, кумитэ, бои без правил, йога, каратебика, аэробика

Share link:
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake