Sensei Artem Bondarchuk

Under construction
artem
Sensej Artem Bondarczuk , 2 dan Sokarate Full-Contact
W 2000 roku w Winnicy do nas do szko?y przyszli dwatrenerzy z centralnego stadionu “Lokomotywa” I zaprosi?y natrening po boksie.Z koleg? z klasy odwa?yli?my si? p?j?? i, w wyniku tam zajmowa?em si? rok. Naszego trenera wo?a?y Вокалюк Roman.
P??niej za rodzinnymi okoliczno?ciami, by?em wymuszony przejecha? ?y? do wsi. Stamt?d je?dzi?em zajmowa? si? walk?, sekcja kt?rej znajdowa?a si? w mie?cie Kazatin, od kt?rego ?y? nie daleko. Zajmowanie moje trwa?y 3 miesi?ce, potem, wstecz wr?ci?em ?y? do Winnicy.
Mnie zawsze ci?gn??o zajmowa? si? pojedynkami . W 2004r. W tym?e kompleksie sportowym “Lokomotywa” zapisa?emsi? na judo. Po?wiczywszy si? rok, w 2005 r. Wr?ci? wstecz do boksu, do klubu Z?ota R?kawiczka, trener Dienis Osadczuk. Stawa? si? zdobywc? nagrody wsp??zawodnictw r??nego poziomu. ?wiczy? a? do armii.
W 2008 r. By? powo?any do si? Zbrojnych Ukrainy. W armii stale podtrzymywali?my fizyczn? form? i u?yczali?my niema?o czasu Full -Contact-Karate. W 2010 r. Przejecha? nasta?e miejsce zamieszkiwania do Polski. Nie patrz?c na silny brak czasu, poniewa? praca zabiera?a ca?y wolny czas,przed?u?a?em ?wiczy? si?. W 2014 r., w Polsce zapozna?emsi? ze swoim Szyhanem Andrzejem Rekunowym. Za dosy? kr?tki okres czasu, dzi?ki wczesnemu, prawie 15-y letniemu do?wiadczeniu w pojedynkach, by? dany 1-j dan Sokarate Full-contakt . Na dany moment jestem G??wnym instruktorem Honbu Dodjo( centralnej sali) ?wiatowej Organizacji Sokarate , kt?ry znajduje si? w Polsce, m. S?upsk.
Z szacunkiem Sensej Artem Bondarczuk.
Osu!

Under construction

artem

Сэнсэй Артём Бондарчук, 2-й дан Сокаратэ Фулл-Контакт.
“…В 2000 году в Виннице к нам в школу пришли 2 тренера с центрального стадиона “Локомотив” и пригласили на тренировки по боксу. Мы с одноклассником решили пойти и, в итоге я там занимался год. Нашего тренера звали Вокалюк Роман.
Позже, по семейным обстоятельствам, я был вунужден переехать жить в деревню. Оттуда я ездил заниматься грекоримской борьбой, секция которой находилась в городе Козятин, от которого жил не далеко.
Занятия мои продолжались 3 месяца , после чего, я обратно вернулся жить в Винницу.
Меня всегда тянуло заниматься единоборствами. В 2004 г. в том же спорткомплексе “Локомотив” я записался на дзюдо.
Протренировавшись год, в 2005г. вернулся обратно на бокс, в клуб ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА, тренер Денис Геннадиевич.
Становился призёром соревнований разного уровня.
Тренировался вплоть до самой армии.
В 2008 г.был призван в ВСУ. В армии мы постоянно поддерживали физическую форму и уделяли не мало времени Фулл-Контакт Каратэ .
В 2010г. переехал на постоянное место жительства в Польшу.
Не смотря на сильную нехватку времени, т.к. работа забирала практически всё свободное время, я продолжал тренироваться.
В 2014г., в Польше я познакомился со своим Шиханом Андреем Рекуновым.
За довольно короткий период времени, благодаря раннему, почти 15-и летнему опыту в единоборствах, был аттестован на 1-й дан Сокаратэ Фулл-Контакт. В 2016г. прошёл тест на 2-й дан Сокаратэ Фулл-Контакт.
В данный момент являюсь Главным инструктором Хонбу Доджо(центрального зала) Всемирной Организации Сокаратэ, который находится в Польше, г. Слупск.
С ув. Сэнсэй Артём Бондарчук.
Осу!

Share link: